ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

EquiFund

Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη

Επενδυτικά Δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ideas Powered for Business SME Fund

Worth Partnership Project ΙΙ 3ος κύκλος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ